:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
organizativo
icub Imprimir E-mail

L'Institut de Cultura va ser creat el 1996 per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de situar la cultura de Barcelona com un dels principals actius del desenvolupament i de la projecció de la ciutat, a través de la gestió dels equipaments i els serveis culturals municipals, i promoure i facilitar l'emergència i la consolidació de les múltiples plataformes i projectes culturals d'iniciativa privada a la ciutat.

Aquest objectiu central es basa en la línia del Pla Estratègic del sector cultural de la ciutat i es concreta en els següents objectius específics:

» Consolidar la cultura com a estratègia bàsica de desenvolupament de la ciutat del coneixement

» Afavorir que Barcelona es converteixi en factoria de producció de continguts culturals

» Afavorir les activitats de cultura popular i tradicional, així com les activitats de les associacions culturals de Barcelona

» Completar i remodelar la xarxa d'equipaments patrimonials de la ciutat i millorar-ne la gestió

» Incentivar la dimensió educativa de la cultura

» Facilitar la incorporació dels sectors culturals als fluxos de l'era digital

» Articular estratègies metropolitanes en el terreny de la cultura

» Implantar el pla de biblioteques aprovat per l'Ajuntament de Barcelona

» Articular accions per millorar l'actuació cultural en els barris i districtes de la ciutat

» Contribuir a la preparació i realització del Fòrum Universal de les Cultures 2004


més sobre l'Institut

La realitat cultural de Barcelona està conformada per una densa xarxa d'agents públics i privats que interactuen. Aquesta realitat va portar l'Ajuntament de Barcelona a la creació, l'any 1996, de l'Institut de Cultura, una entitat de dret públic subjecte a dret privat amb l'objectiu de gestionar el nou model de la cultura. En aquest nou model, és cabdal combinar:

La prestació de serveis específics derivats de les funcions clàssiques dels poders locals. L'Institut organitza i administra els serveis públics de cultura, gestiona el patrimoni cultural històrico-artístic i científic de titularitat municipal, promou les activitats culturals i d'ocupació del lleure, i desenvolupa accions concretes per al foment d'iniciatives culturals, tant públiques com privades.

Una funció més estratègica i relacional, amb actuacions dirigides al reforçament dels diversos sectors de la cultura, el suport als sectors productius i el treball des d'una lògica global de ciutat en què la cultura esdevé una de les principals estratègies de desenvolupament. Al segle XXI, les estratègies culturals tenen una importància central en el desenvolupament del territori i la societat. La cultura és capacitat de provocar innovació, de fer emergir talent i creativitat, de generar riquesa i ocupació, de contribuir a la presència internacional de la ciutat, de facilitar espais i processos de socialització que garanteixin la cohesió social i consolidin els valors democràtics. Aquest és un paper cabdal de les polítiques culturals en la ciutat del coneixement.

Ambdós objectius es poden sintetitzar en la funció catalitzadora d'una administració pública avançada: la capacitat d'integració de les actuacions dels diferents agents. Aquesta funció, que s'aplica tant en aquells projectes i equipaments de titularitat municipal com en aquells que reben el suport financer de l'Institut, s'articula a partir de tres conceptes interdependents: contracte, autonomia i avaluació. El contracte defineix objectius consensuats i marca els terminis de l'acció. Un cop establert aquest contracte, l'autonomia en la gestió esdevé fonamental per tal de garantir els nivells de flexibilitat necessaris per adaptar-se a entorns cada cop més canviants. Després de definir objectius i gestió autònoma, l'avaluació es duu a terme a partir d'indicadors específics per a cada projecte que permeten avaluar de manera àmplia i objectiva la seva evolució.

L'Institut copsa el pols cultural de la ciutat a partir d'una bateria d'indicadors. S'hi reflecteixen l'evolució de les pràctiques culturals, la dimensió econòmica de l'activitat cultural, l'anàlisi d'impacte de la cultura en el context econòmic i social, l'anàlisi de la creació, etc. Aquests indicadors es publiquen anualment en la Memòria de l'Institut de Cultura, a l'Anuari Estadístic de Barcelona, i en publicacions específiques.


títol primer

art. 1 naturalesa i finalitat de l'Institut

L'Institut de Cultura de Barcelona és una entitat de dret públic subjecte a dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creat per l'Ajuntament de Barcelona per a l'acompliment de les finalitats que es determinen en els presents estatuts, d'acord amb allò establert a l'article 45.3.b) de la Carta Municipal de Barcelona.

L'Institut es regirà per aquests estatuts, per la Carta Municipal de Barcelona i per les seves normes de desplegament, així com per la legislació vigent que li sigui aplicable.

art. 2 objectius de l'institut

L'objectiu de l'Institut és desenvolupar de forma directa i descentralitzada els serveis i les àrees d'actuació cultural següents: els serveis de suport a la iniciativa ciutadana i cívica; crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental; difondre la cultura pels districtes i barris; impulsar les activitats de sectors culturals sense ànim de lucre, i potenciar-ne el diàleg interdisciplinari; incentivar la presència a la ciutat d'indústries culturals i dels equipaments d'ús cultural; la promoció de les activitats culturals i d'ocupació del lleure que es desenvolupen a la ciutat, participar en l'impuls de les grans infrastructures de titularitat de l'Estat, de la Generalitat o de titularitat concurrent, radicades en el municipi i explotar comercialment els béns i activitats de l'Institut; així com, participar directament o a través de societats mercantils municipals en la inversió d'indústries culturals.

Per aconseguir els esmentats objectius l'Institut assumeix la gestió i realització dels següents serveis i activitats:

Planificació i gestió, quan s'escaigui, de l'activitat, l'estructura i l'administració dels serveis, museus, espais escènics, biblioteques, i altres centres de cultura municipals, així com l'explotació dels béns culturals resultants.

Conservació, investigació, exhibició i difusió, mitjançant les activitats que els són pròpies, dels béns de caràcter cultural, històric, científic i artístic, posant-los a l'abast dels ciutadans.

Explotació comercial dels béns i drets en relació a les activitats de l'Institut.

Promoció, coordinació i seguiment en tots els centres culturals públics o privats participats.

Promoció de les actuacions i coordinació de tots aquells serveis, entitats i empreses que puguin incidir en la cultura a la ciutat.

Desenvolupament d'un concepte de cultura socialment útil en el conjunt del desenvolupament econòmic de la ciutat i en la creació de riquesa i ocupació.

Promoció de la difusió internacional de la cultura catalana feta a Barcelona i de tots aquells altres béns culturals que es produeixin a la ciutat.

Potenciació d'un concepte creatiu, obert, plural i tolerant de la cultura.


títol quart règim econòmic capítol primer béns i recursos

Art. 22 El patrimoni de l´Institut estarà integrat

Pels béns que l'Ajuntament li posi a disposició, sota qualsevol modalitat jurídica que permeti conservar llur qualificació jurídica originària i la titularitat municipal. Com a criteri general, els béns immobles i els béns artístics de l'Ajuntament no formaran part del patrimoni de l'Institut.

Pels béns i drets que adquireixi per qualsevol títol legítim.

Art. 23

Per a l'acompliment de les seves finalitats, l'Institut comptarà amb els següents recursos econòmics:

Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als seus pressupostos que inclouran, si cal, el finançament de les obres de gran reparació dels edificis adscrits.

Les aportacions que li pertoquin per convenis establerts amb les diverses Administracions i entitats públiques o privades.

La recaptació per preus públics o privats i les taxes per la prestació de serveis i la utilització aprofitament dels béns de domini públic adscrits a l'Institut.

Els productes i rendiments del seu patrimoni.

Les subvencions, els patrocinis i els donatius.

Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o particulars.

Tots els altres que li puguin ser atribuïts d'acord amb les normes vigents.

Els obtinguts com a resultat de la seva activitat econòmica de mercat.

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters