:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
ecómico
subvencion 06 Imprimir E-mail

subvencions per promoure el teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006

Fins al 15 de setembre de 2006 es poden presentar les sol·licituds per a les subvencions per a projectes que tinguin per objecte la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006. Les sol·licituds s'han de presentar al Departament de Cultura o als Serveis Territorials de Cultura. L' Institut Català de les Indústries Culturals és l'organisme que concedeix les subvencions.

informació general

L'objecte de la convocatòria és donar suport a projectes adreçats a la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006.

S'entendran com a propostes de promoció aquelles que plantegin l'organització d'esdeveniments que tinguin com a objectiu ajudar a la divulgació d'activitats de teatre i de circ, de música i d'arts visuals i fomentar les iniciatives adreçades a promoure la socialització del consum cultural i la fidelització de públics dins els àmbits abans esmentats.

Queden excloses les activitats de promoció de fonogrames, que són subvencionables mitjançant la línia de subvencions específica per a promoció de fonogrames que convoca l'Institut Català de les Indústries Culturals.

qui ho pot demanar

Poden optar a les subvencions les entitats i empreses de caràcter privat amb establiment permanent a Catalunya que, durant l'any 2006 realitzin activitats de suport a projectes adreçats a la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional.

L'entitat o empresa sol·licitant, tret de les associacions de professionals dels sectors del teatre i del circ, de la música i de les arts visuals, haurà de tenir una trajectòria mínima de tres anys.

No poden obtenir la condició de beneficiàries les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No poden obtenir les subvencions previstes en aquesta convocatòria els/les beneficiaris/àries d'altres subvencions, pel mateix concepte, concedides per l'Institut Català de les Indústries Culturals mitjançant convenis o acords de col·laboració, o mitjançant altres ajuts o subvencions convocats pel Departament de Cultura o organismes o entitats dependents.

com tramitar-ho

Les sol·licituds, segons el model facilitat per l'Institut Català de les Indústries Culturals s'han d'adreçar al director de l'Institut i es poden presentar al Registre del Departament de Cultura, als serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

documents

Formulari de sol·licitud de les subvencions per a projectes que tinguin per objecte la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional

on adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Presencialment

Departament de Cultura

Serveis territorials de Cultura

Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre

Serveis Territorials de Cultura a Tarragona

Serveis Territorials de Cultura a Lleida

Serveis Territorials de Cultura a Girona

Serveis Territorials de Cultura a Barcelona

¿quan i com rebre resposta de l'administració?

Transcorregut el termini de sis mesos a comptar des de la presentació de cada sol·licitud sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/les sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

¿ puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució ?

La concessió de les subvencions es fa per resolució del/de la director/a de l'Institut Català de les Indústries Culturals després d'haver informat el Consell d'administració i es notifica a les persones interessades en el termini de sis mesos a comptar des de la presentació de cada sol·licitud. En la notificació, ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera de cultura en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació.


departament de cultura institut català de les indústries culturals

resolució CLT/487/2006, de 21 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a projectes que tinguin per objecte la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006. (Pàg. 10632)

resolució

CLT/487/2006, de 21 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a projectes que tinguin per objecte la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006.

Per tal de donar suport a les associacions professionals i a les empreses que realitzen activitats de promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals;

Atès que entre les funcions de l'Institut Català de les Indústries Culturals es troba la de donar suport a les iniciatives de promoció dels productes culturals dels diversos sectors i impulsar el consum interior, la difusió i la promoció en circuits nacionals i internacionals d'aquests productes;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 11.e) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril,

Resolc:

.1  Es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a projectes que tinguin per objecte la promoció del Teatre i el Circ, la Música i les Arts Visuals de caràcter professional durant l'any 2006.

.2  Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases que consten a l'annex d'aquesta Resolució, aprovades pel Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals en la seva reunió de 22 de desembre de 2005 i per la normativa general de subvencions.

.3  La dotació màxima per a les subvencions que preveu aquesta Resolució és de 602.000 euros, 81.400 euros amb càrrec a la partida 470.0001 i 520.600 euros amb càrrec a la partida 480.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Indústries Culturals per a l'any 2006. Aquest import es reparteix de manera proporcional entre el nombre de períodes de resolució descrits a la base 11 de l'annex d'aquesta Resolució.

La dotació màxima prevista podrà ser ampliada en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

.4  Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera de Cultura en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de febrer de 2006

Xavier Marcé i Carol

Director

Annex

Bases

.1  Objecte

L'objecte de la convocatòria és donar suport a projectes adreçats a la promoció del teatre i el circ, la música i les arts visuals de caràcter professional durant l'any 2006.

S'entendran com a propostes de promoció aquelles que plantegin l'organització d'esdeveniments que tinguin com a objectiu ajudar a la divulgació d'activitats de teatre i de circ, de música i d'arts visuals i fomentar les iniciatives adreçades a promoure la socialització del consum cultural i la fidelització de públics dins els àmbits abans esmentats.

Queden excloses les activitats de promoció de fonogrames, que són subvencionables mitjançant la línia de subvencions específica per a promoció de fonogrames que convoca l'Institut Català de les Indústries Culturals.

.2  Condicions

No poden obtenir les subvencions previstes en aquesta convocatòria els/les beneficiaris/àries d'altres subvencions, pel mateix concepte, concedides per l'Institut Català de les Indústries Culturals mitjançant convenis o acords de col·laboració, o mitjançant altres ajuts o subvencions convocats pel Departament de Cultura o organismes o entitats dependents.

.3  Quantia

Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica, no percentual, i seran concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10.

.4  Destinataris/àries

4.1  Poden optar a les subvencions les entitats i empreses de caràcter privat amb establiment permanent a Catalunya que, durant 2006 realitzin activitats d'acord amb l'establert a la base 1.

4.2  L'entitat o empresa sol·licitant, tret de les associacions de professionals dels sectors del teatre i del circ, de la música i de les arts visuals, haurà de tenir una trajectòria mínima de tres anys.

4.3  No poden obtenir la condició de beneficiàries les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

.5  Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant una instància adreçada al director de l'Institut Català de les Indústries Culturals. El model de sol·licitud es pot obtenir a la seu de l'Institut Català de les Indústries Culturals (Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona) i a l'adreça d'Internet http://cultura.gencat.net/icic.

Les sol·licituds s'han de lliurar al Registre del Departament de Cultura, Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als serveis territorials del Departament de Cultura o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per a cada projecte caldrà presentar una sol·licitud individualitzada.

.6  Documentació

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un dossier que inclogui la documentació següent ordenada tal com es descriu:

Documentació legal:

a) Fotocòpia compulsada del DNI i NIF del/de la sol·licitant. En el cas que sigui una persona jurídica, cal adjuntar, a més, fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre mercantil corresponent, si es tracta d'una societat, o en qualsevol altre registre que exigeixi la normativa vigent.

b) Si s'actua en nom d'altri, fotocòpia compulsada del DNI del/de la signant de la sol·licitud i de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre mercantil corresponent, si es tracta d'una societat, o en qualsevol altra registre que exigeixi la normativa vigent.

c) Si es tracta d'un/a empresari/ària individual, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de l'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.

d) Certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i davant la Seguretat Social. Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat, el sol·licitant pot autoritzar l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries directament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment. Aquesta autorització es pot fer en el mateix imprès de sol·licitud. El certificat de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat no cal que sigui aportat pel sol·licitant sinó que serà sol·licitat d'ofici per l'Institut Català de les Indústries Culturals.

e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) En cas que es tracti d'empreses de 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) En el cas que es tracti d'empreses amb establiments oberts al públic, declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística en els termes que tot seguit s'expressen:

"Article 32. L'atenció al públic

"1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. (...)

"3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial."

"Article 36. L'activitat professional i laboral

"4. Els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de constar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen han de figurar, almenys, en català."

h) En el cas que es tracti d'empreses sense establiments oberts al públic, declaració acreditativa del compliment del requisit establert a l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i b) en cas que l'entitat o empresa sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'Institut Català de les Indústries Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l'empresa productora sol·licitant perquè els aporti en el termini de quinze dies.

documentació sobre el projecte

a) Memòria completa i detallada de l'activitat de què es tracti, que inclourà una descripció acurada dels objectius generals del projecte, trajectòria de l'entitat o empresa sol·licitants, d'acord amb l'establert a l'apartat 2 de la base 4 de l'annex i, si és el cas, del projecte objecte de la sol·licitud, programa complet de l'activitat proposada i trajectòria de les altres persones, entitats, col·lectius o empreses implicades en el projecte, si és el cas, així com una valoració de l'interès o l'oportunitat del projecte.

b) Pressupost complet i detallat de l'activitat en el qual han de figurar la quantia global necessària per dur-la a terme, el detall de les despeses previstes, les fonts de finançament i la previsió d'ingressos, amb indicació de la subvenció que se sol·licita.

c) calendari de l'activitat.

d) declaració signada pel representant de la empresa, sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.

La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta base en el termini establert i amb el requeriment previ d'esmena comporta el desistiment de la sol·licitud de subvenció.

.7  termini

Les sol·licituds podran presentar-se des de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució i fins al dia 15 de setembre de 2006.

.8  documentació addicional

L'Institut Català de les Indústries Culturals pot sol·licitar per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària, les dades i les acreditacions que consideri necessàries en relació amb la trajectòria del/de la sol·licitant i el projecte presentat.

.9  comissió d'Avaluació

L'òrgan competent per realitzar la proposta de resolució del procediment és la Comissió d'Avaluació constituïda de la manera següent:

President/a: director/a de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

Vocals: director/a de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals.

Responsable de Teatre de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals.

Responsable de Música de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals.

Responsable d'Arts Visuals de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals.

Secretari/ària: tècnic/a de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals.

.10  criteris de valoració

Les sol·licituds es valoraran en base a l'aplicació dels criteris següents:

a) L'interès cultural del projecte presentat i de les activitats que es proposa afavorir.

b) Oportunitat del projecte en el context del sector corresponent.

c) Trajectòria de l'entitat o empresa que sol·licita la subvenció.

d) Trajectòria de l'activitat proposada.

e) Viabilitat del projecte presentat i grau de finançament aconseguit i previst al marge de la Generalitat.

f) Adequació de la proposta al públic potencial al que es dirigeix.

g) Nombre d'entitats i/o organismes implicats en el projecte.

Es donarà prioritat a les propostes que tinguin una valoració alta en un major nombre de criteris de valoració.

.11  proposta, resolució i notificació

Un cop feta la valoració dels projectes per la Comissió d'Avaluació, el/la director/a de l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals eleva proposta de resolució al/a la director/a de l'Institut. Aquesta proposta de resolució serà motivada segons l'aplicació dels criteris previstos a la base 10.

La concessió de les subvencions es fa per resolució del/de la director/a de l'Institut Català de les Indústries Culturals després d'haver informat el Consell d'administració i es notifica a les persones interessades en el termini de sis mesos a comptar des de la presentació de cada sol·licitud. En la notificació, ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a de Cultura en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació.

Es dictaran tres resolucions coincidint amb els mesos d'abril, juny i novembre de 2006, i en les dues primeres es resoldran aquelles sol·licituds la documentació de les quals estigui completa els dies 1 d'abril i 1 de juny.

Si es desestimés una sol·licitud per manca de disponibilitat pressupostària, aquesta seria valorada automàticament per al següent termini de resolució.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/les sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

.12  aplicació de romanents

En el cas que es produeixin romanents d'un dels terminis esmentats, l'import corresponent s'aplicarà al següent termini.

.13  publicitat

L'Institut Català de les Indústries Culturals dóna publicitat a les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de la resolució que posa fi al procediment, mitjançant l'exposició d'una relació en el tauler d'anuncis de l'Institut (Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona). Les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros es publiquen al DOGC.

.14  forma de pagament

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà pel 80% del seu import en el moment de la concessió. Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de garantia.

La tramitació del pagament del 20% restant s'iniciarà amb la presentació dels justificants de despesa previstos a la base 15.

.15  justificació

Els/Les beneficiaris/àries han de presentar a l'Institut Català de les Indústries Culturals, en el termini d'un mes des de la realització de l'activitat, llevat dels casos en què aquesta s'hagi realitzat amb anterioritat a la concessió en què el termini serà d'un mes des de la notificació, la documentació següent:

a) Original i fotocòpia dels justificants de les despeses realitzades per l'import del cost total de l'activitat subvencionada, així com documentació que acrediti l'import i la procedència dels fons amb que s'ha finançat la inversió, a més de la subvenció (fons propis o altres subvencions o recursos).

b) Memòria econòmica i valorativa de l'activitat subvencionada d'acord amb la finalitat de la subvenció i el compliment de les condicions de la convocatòria.

c) Si és el cas, cinc exemplars dels materials impresos realitzats per a l'activitat objecte de la subvenció.

d) Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria justificativa, si escau, d'acord amb l'establert a la base 16.

.16  altres obligacions dels/de les beneficiaris/àries

A més de l'obligació de justificació, els/les beneficiaris/àries de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Si l'import del contracte per efectuar l'activitat supera la quantia de 12.000 euros, en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el/la beneficiari/ària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a contreure el compromís, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no sigui possible, o que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'han de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi en el projecte i el calendari presentats ha de notificar-se per escrit a l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals de l'Institut Català de les Indústries Culturals. L'Institut Català de les Indústries Culturals valora la modificació, que es considerarà acceptada si no es manifesta en sentit contrari en el termini de 15 dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació al Registre del Departament de Cultura. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poder ser considerats un incompliment per part de l'empresa adjudicatària, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

c) Notificar a l'Àrea de Teatre, Música i Arts Visuals de l'Institut Català de les Indústries Culturals els ajuts obtinguts o sol·licitats, a més dels ja consignats a la sol·licitud, d'altres administracions públiques, entitats o empreses privades.

Si el/la beneficiari/ària obté un finançament addicional de tercers per a les activitats subvencionades, l'Institut Català de les Indústries Culturals podrà minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa finalitat.

d) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Institut Català de les Indústries Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i dels altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Fer constar en tots els elements publicitaris i de difusió de l'activitat subvencionada la col·laboració de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

.17  reintegrament

L'Institut Català de les Indústries Culturals pot exigir el reintegrament total o parcial de les subvencions en cas d'incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases i en els altres supòsits que estableix la normativa de subvencions.

(06.046.215)

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters