:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
festival circpau
nou barris centre Imprimir E-mail
 • La zona estadística delimitada per l'Ajuntament comprén l'àmbit d'actuació de les associacions de veïns i veïnes de Guineueta, Prosperitat, Roquetes, Trinitat Nova i Verdum i ocupa un total 294,8 hectàrees, que equivalen a un 2,9% de la superfície total de la ciutat de Barcelona.

 • En relació a la població d'aquests barris, es pot observar que entre els anys 1991 i 2001 es produeix un descens del nombre d'habitants, passant de 100.306 a 85.916 persones. Entre 2001 i 2002 la població s'estabilitza, en el que sembla un canvi en la tendència demogràfica dels darrers anys. Així, en aquest darrer any la població se situa en 85.902 habitants.

 • La densitat de població es de 291 habitants per hectàrea, el que representa aproximadament el doble de la mitjana barcelonina. Per tant, és clar que aquesta és una part de la ciutat molt densa.

 • La població de la zona és lleugerament més jove que la mitjana de Barcelona. En concret, en aquests barris el 20,4% dels habitants són majors de 64 anys i els menors de 15 anys són un 11,0% de la població total del barri. Tot i això, el barri s'envelleix de forma clara.

 • La presència de població estrangera que resideix en aquests barris és més reduïda que a la mitjana de la ciutat. Hi ha 5.853 persones de nacionalitat estrangera que estan empadronades, el que representa el 6,8% de la població total (a Barcelona és del 10,7 %). Tot i això, l'augment d'aquesta població ha estat espectacular en els darrers anys. Les primeres nacionalitats presents són Equador, Colòmbia i Perú.

 • El nivell d'estudis de la població d'aquesta part de Nou Barris és inferior a la mitjana de la ciutat: hi ha més població amb estudis primaris i menys amb estudis univesitaris. Tot i això, s'observa una millora entre 1991 i 2001, deguda a la prolongació dels estudis per part dels joves.

 • En aquests barris hi ha (l'any 1996) un total de 32.326 llars (nuclis familiars). Això representa que la família mitjana del barri està formada per 2,8 persones, una dimensió una mica més elevada que la de la ciutat.

 • El 16,7% dels habitatges estan ocupats per una sola persona i la quasi totalitat d'aquestes persones són gent gran. Aquest fenòmen, de solitud i gent gran, augmenta amb el temps, a mesura que s'envelleix la població i a mesura que desapareixen les famílies en les que hi conviuen diverses generacions. Tot i això, la proporció de persones que viuen soles, i de gent gran que viu sola, és inferior en aquesta zona que a la mitjana de la ciutat.

 • L'any 2000, l'esperança de vida de la població d'aquests barris se situa en 77,9 anys, un valor una mica inferior a la mitjana de la ciutat. La vida mitjana dels homes a l'àrea és de 73,8 anys i la de les dones de 82,1 anys.

 • El poder adquisitiu de la població dels barris de Guineueta, Prosperitat, Roquetes, Trinitat Nova i Verdum està un 18,5% per sota del de la mitjana de la ciutat. Per tant, aquesta és una de les àrees de Barcelona amb poca capacitat econòmica: ocupa el lloc 28 entre les 38 zones de la ciutat.

 • L'any 2001,l'índex de victimització (el percentatge de persones que han estat víctimes d'un delicte) del districte de Nou Barris (13,9%) és inferior al de la ciutat (15,2%).

 • El nombre d'habitatges a l'àrea és de 34.894 (any 1991), dels quals, 2.174 es troben desocupats, el que suposa un 6% del total d'habitatges de la zona.

 • La superfície dels habitatges de la zona (62,5 m2) és inferior a la mitjana de la ciutat (80 m2). D'altra banda, en aquests barris predomina molt l'habitatge de propietat (78,0%) mentre que el de lloguer és molt reduit (17,4%). En concret, en aquests barris hi ha més habitatges de propietat i menys de lloguer que a la mitjana de la ciutat.

 • Els preus dels habitatges han augmentat molt entre 1996 i 2001. En el cas dels habitatges de segona mà els preus en aquests barris han pujat de 1.070 a 2.012 euros el m2 en aquest període. Aquest és un fenòmen que s'ha produit en tota la ciutat i que té unes conseqüències socials de primer ordre, especialment entre la població jove que difícilment pot emancipar-se.

 • En relació al parc de vehicles, als barris estudiats hi ha 31.449 turismes (any 2001) i 7.615 motos (incloent els ciclomotors). El nivell de motorització del barri és de 366 turismes per cada mil habitants, un valor inferior a la mitjana barcelonina (406 turismes/1000 habitants).


nou barris

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters