:)
inicio
el efecto circpau
estratégia y táctica
organizativo
ecómico
comunicación
festival circpau
index

top volver avance
festival circpau
fuego bombers Imprimir E-mail
 

4 extintores mangueras puntos de agua

Malgrat el cos de Bombers sempre s'ha relacionat amb l'extinció d'incendis, aquest realitza un ventall molt ampli d'intervencions, que van des de l'auxili de persones en perill o atrapades (esfondraments, accidents de circulació, etc.), al rescat d'animals o a l'actuació en cas de fuites.

Per altra banda, sempre hem apostat per la prevenció com a eina per evitar accidents que podrien tenir conseqüències greus per a la integritat de les persones. Per tal de donar continuitat a la tasca preventiva s'ha potenciat la tasca d'inspecció dels bombers, així com la formació i informació dirigida a persones i col·lectius.

Les nostres funcions queden resumides en els següents punts:

Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos, tot això d'acord amb les Ordenances i d'altres disposicions vigents aplicables.

Atendre el salvament de persones i bens en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.

Informar i divulgar els coneixements i situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.

Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol·licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia per a aquest efecte.

La vàlua del Cos de Bombers radica en les persones que l'integren, ja que gràcies a la seva entrega faciliten el bon funcionament del servei, vetllant, dia a dia, per la seguretat i benestar del ciutadà. Per aconseguir-ho, aquest compta amb el personal d'intervenció, que és aquell que te com a funció assistir als ciutadans davant situacions de risc, però la seva tasca no seria possible sense el recolzament de l'equip de professionals que completen l'estructura d'aquesta institució.

Personal per categories

Personal d'intervenció. 620

Oficials.24    Sergents.19      Caporals.74      Bombers 483     Tècnics Sanitaris 20

Estructura       57

Tècnics superiors .9              Tècnics mitjos .22          Administratius.20        Altres.6

Total personal de Bombers 677

Els professionals autors dels projectes tenen a la seva disposició un equip de tècnics que donaran resposta als dubtes d'interpretació de la normativa vigent de les condicions de protecció contra incendis.

Concertar entrevista: cal trucar al telèfon 93.291.53.01 en horari de 10 a 12 hores.

La nova llei de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (Llei 3/ 98 de 27 de febrer) estableix en el seu articulat l'exigència de l'informe preceptiu de Bombers, per a les activitats de l'Annex I, II.1, II.2, i III.1 necessàries per a la realització de tots els controls inicials de noves activitats.

La inspecció d'activitats que ja s'estan desenvolupant és el mètode emprat per a contrastar el seu correcte funcionament, i el compliment dels paràmetres normatius de la concessió de la llicència.

L'objectiu prioritari de la inspecció de Bombers és garantir la seuretat de les persones. És per això que es realitzen inspeccions en establiments de concurrència pública, en activitats diverses com la pirotècnia i en tot tipus d'esdeveniments per tal de prevenir possibles situacions de risc per a les persones.

L'assessorament de la redacció de Plans d'Emergència és una de les activitats dirigides a la divulgació dels conceptes d'autoprotecció davant de situacions de risc.

Els tècnics de la Divisió de Prevenció, poden facilitar les tasques de redacció, divulgació, implantació, i manteniment de Plans d'Emergència, avalats per l'experiència que ofereix haver participat activament en la implantació de més de 200 Plans d'Emergència.

El telèfon de contacte per a concertar assessorament és : 93 291 53 01

L'horari és de 10 a 13 hores.

Tejada acude nada menos que a la Plaza del Castillo y al fenómeno bien conocido de la combustión, la quema de las cosas. «Pongamos en el perímetro de la Plaza del Castillo una tira de papel y prendamos fuego al papel. La llama se irá propagando hasta que toda la tira quede convertida en cenizas».

Hasta aquí todo parecer evidente. El experimento de Tejada sigue una lógica similar, sólo que donde había una tira de papel coloca espines, brujulitas, todas ellas situadas con su polo norte mirando hacia arriba. En vez del oxígeno necesario en toda combustión, usa un campo magnético que empuje a las brujulitas hacia abajo. Y el mechero son microondas, de la frecuencia de los móviles, que envían hacia las brújulas. «Las microondas las calientan lo suficiente para que las brújulas de una zona giren sus polos. Esa parte del material calienta sus alrededores y produce la misma reacción. El giro de las brújulas se va extendiendo hasta que todos quedan girando hacia abajo».

Ahora bien, el hallazgo radica sobre todo en la velocidad de propagación de este fenómeno. No es una ley clásica, como la que rige la combustión de la tira de papel. Es una ley cuántica, que generalmente se aplica en escalas minúsculas, cuando se habla de unas pocas moléculas y aun menos.

«No nos esperábamos algo así. Nunca se había observado una combustión gobernada por leyes cuánticas, ni siquiera se había dicho algo parecido. También fue sorprendente el resultado por el tamaño macroscópico de la muestra, con trillones de brujulitas», explica el científico navarro.

una bombera en bcn

copyleft 2007 fangfastik | circpau | webmasters